POLITYKA PRYWATNOŚCI

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia realizacji usług sportowych tj.: rezerwowania terminów wynajmu kortów, kontaktu z klientami w razie wystąpienia sytuacji specjalnych, oraz umożliwienia dochodzenia roszczeń klubu w wypadku strat powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika kortu. Zbierane dane to imię, nazwisko, nr telefonu, opcjonalnie adres e-mail. Za dodatkową zgodą użytkownika, klub może przesyłać informacje marketingowe np. o zwolnionym terminie wynajmu, promocjach lub ofertach typu last minute.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Spółka Reservise – Administrator systemu Reservise

Firma Handlowa Mariusz Kawa do obsługi obiektu korzysta z internetowego systemu Reservise firmy Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522272, o numerze NIP:7010445948, w związku z czym udostępnia dane osobowe klientów spółce Reservise, która przetwarza te dane w celu ich przechowywania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

WGLĄD I MODYFIKACJA DANYCH

Klientom Centrum Sportów Spokojna przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Klientom Centrum Sportów Spokojna przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO), gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.